„Jesteś tym co podołasz” - Wiesława Szmborska

 

Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 

 

 

21 maja 2024 nowym marszałkiem województwa dolnośląskiego został Paweł Gancarz. W trakcie głosowania jego kandydaturę poparło 28 radnych sejmiku. Nowy Marszałek zapowiedział, że będzie współpracował ze wszystkimi środowiskami chcącymi kontynuować dynamiczny rozwój Dolnego Śląska, niezależnie od barw politycznych.

Od 29 maja 2024 zgodnie z nowym rozporządzeniem nr 41/2024 mam zaszczyt w dalszym ciągu pełnić funkcję Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Do moich zadań należeć będzie prowadzenie wszelkich działań dotyczących zapewnienia pełnoprawnego i pełnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej na terenie Województwa Dolnośląskiego w szczególności:

1. inicjowanie, opiniowanie i współpraca merytoryczna w opracowywaniu nowych, lub dokonywaniu zmian obowiązujących programów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi;

2. opiniowanie - przy współpracy z Wydziałem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - projektów aktów normatywnych dotyczących rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami przesłanych do konsultacji;

3. opiniowanie projektów programów i innych dokumentów wynikających z wojewódzkich strategii oraz przygotowywanie sprawozdań z przyjętych programów w części dotyczącej rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami;

4. współdziałanie z innymi pełnomocnikami, komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań dotyczących osób z niepełnosprawnościami;

5. przygotowywanie informacji dotyczących wpływu obowiązujących i proponowanych rozwiązań prawnych na sytuację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy i w zatrudnieniu oraz podejmowanie działań zmierzających do ich ewentualnej zmiany;

6. przygotowywanie oraz prowadzenie konferencji i szkoleń upowszechniających wiedzę i dobre praktyki z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami;

7. współdziałanie z organami administracji rządowej oraz województwami, powiatami i gminami w realizacji zadań podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

8. współpraca z odpowiednimi, dla jego obszaru merytorycznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w tym obszarze, w tym prowadzenie konsultacji i organizowanie spotkań dla tych podmiotów;

9. współpraca z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

10. kreowanie właściwej polityki społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

11. gromadzenie i upowszechnianie informacji o działaniach prowadzonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez Województwo oraz promocja Województwa w tym zakresie;

12. podejmowanie działań mających na celu przystosowanie środowiska społecznego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec tych osób;

13. przedstawianie Zarządowi propozycji rozwiązań problemów poruszanych przez osoby z niepełnosprawnościami i osoby z otoczenia tych osób;

14. przygotowywanie sprawozdań z realizacji powierzonych projektów;

15. współpraca przy realizacji projektu "Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska", w tym: przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla asystentów osób niepełnosprawnych.

 

 

4 listopada 2015 Paweł Parus rozpoczął prace jako Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami na Dolnym Śląsku. Na briefingu prasowym, wspólnie z marszałkiem Cezarym Przybylskim, Paweł Parus przedstawił swoje cele i zadania na nowym stanowisku.
Podstawowym celem powołania Pełnomocnika marszałka ds. osób niepełnosprawnych było wzmocnienie głosu tego środowiska w ustalanych przez zarząd województwa kierunkach polityki społecznej. Pełnomocnik będzie również wspierał marszałka w działaniach podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Paweł Parus nie tylko podejmie współpracę z istniejącym w urzędzie marszałkowskim Wydziałem ds. Osób Niepełnosprawnych, ale jego zadaniem będzie również koordynowanie pracy wszystkich wydziałów oraz instytucji samorządowych w zakresie obejmującym prawa takich osób, ich codzienne funkcjonowanie, aktywizację zawodową i społeczną. Pełnomocnik wspomoże niepełnosprawnych w kwestii pozyskiwania środków z koordynowanych przez samorząd programów unijnych, rządowych oraz z RPO.

- Niepełnosprawni mogą korzystać z pieniędzy w ramach rozmaitych programów i priorytetów, ale nie zawsze mają tego świadomość. Zadaniem Pełnomocnika jest tę wiedzę szerzyć i zachęcać do wykorzystania tych możliwości – mówił marszałek Cezary Przybylski.

Ważnym aspektem podejmowanych przez Pawła Parusa działań będzie również integrowanie i budowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne i przedstawicielami urzędu marszałkowskiego oraz instytucji samorządu wojewódzkiego.

- Urzędnikom często trudno sobie wyobrazić, z jakimi trudnościami muszą mierzyć się na co dzień osoby z niepełnosprawnością. Na ich problemy dużo łatwiej spojrzeć komuś, kto sam jest niepełnosprawny – tłumaczył wybór Pawła Parusa na Pełnomocnika marszałek Przybylski.

- Dążymy do tego, żeby zachęcić osoby niepełnosprawne do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz ich pełnej integracji, tak by w przyszłości przestał funkcjonować podział na sprawnych i niepełnosprawnych, ale żeby obecność tych osób była w naszym społeczeństwie czymś zupełnie normalnym – mówił podczas briefingu nowo powołany Pełnomocnik.

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.